társkereső

Csak egy pillantás és megváltozik az életed!
Regisztrált tagok száma:
209 821
Feltöltött fotók száma:
366 682
Tag vagy már?
Lépj be az oldalra!

Pillantas.hu társkereső szolgáltatás adatkezelési és üzletszabályzata

Az adatkezelő neve: Amity Kft.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 02210-0001

Elérhetőség: info@pillantas.hu

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, A jelen adatvédelmi politika és üzletszabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Pillantas.hu társkereső olyan internetes közösségi oldal, amelynek elsősorban a társkeresés, kapcsolatteremtés, ismerkedés, kikapcsolódás a célja. A Szabályzat a minimálisan szükséges korlátozás elvét szem előtt tartva, az alábbiak szerint határozza meg a rendszer használatának feltételeit:

A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! Személyes adatait csakis szabad akaratukból, saját felelősségükre adják meg. A rendszeren belüli adatok az Amity Kft. tulajdonát képezik, ezekkel kapcsolatban a felhasználó semmilyen követelést nem támaszthat. A regisztráció során kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül, kivételt képez ez alól az e-mail cím és a mobiltelefonszám. Továbbá elfogadja, hogy a Szolgáltatás során reklámokkal támogatott e-maileket, SMS-eket és telefonhívásokat fogadhat.

Pillantas.hu társkereső oldalára ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei, a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A cookie elhelyezését a felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében bármikor meg is tilthatja.

A felhasználó saját adatait adatlapján bármikor módosíthatja. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig, illetve az utolsó bejelentkezéstől számított 360 napig maradnak a rendszerben. A regisztrált felhasználók adatlapja a regisztrációtól számított 30 napig, valamint az előfizetés teljes időtartama alatt nem törölhető. A határidő előtti regisztráció törlése külön a rendszergazdának írt levéllel kezdeményezhető az "Ügyfélszolgálat/ Vélemény, panasz" menüpontot választva "Adatlap törlése" tárgyi megjelöléssel. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

Az adatok az Ezit Kft. Viktor Hugo utcai high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Felhasználók nem publikus adatait a Szolgáltató a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel, ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás). A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat:
  • jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
  • üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat,
  • hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben,
  • mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti,
  • olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlödésének hátrányos befolyásolására,
  • amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra,
  • súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak,
  • elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek,
  • bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Minden olyan adatlap kizárható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Amity Kft. nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

A vezetőség arra hivatott törekedni, hogy korlátozó, rendszabályozó jogaival csakis abban az esetben éljen, ha ezt a rendszer zökkenőmentes működése, a tagok nyugalma, biztonsága megkívánja.

A regisztrált adatokhoz Pillantas.hu társkereső rendszergazdái és a menedzsment tagjai, illetve a publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az a felhasználó, aki használja az oldal bankkártyás fizetési szolgáltatását, beleegyezik, hogy az Amity Kft. által a(z) https://www.pillantas.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft., mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az Amity Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Ön beleegyezik abba, hogy a társkereső szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Amity Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.