társkereső

Csak egy pillantás és megváltozik az életed!
Regisztrált tagok száma:
222 238
Feltöltött fotók száma:
395 824
Tag vagy már?
Lépj be az oldalra!

Pillantas.hu társkereső szolgáltatás adatkezelési és üzletszabályzata

Jelen szabályzat az adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió által 2018. május 25-től életbe léptetett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) rendelkezései alapján íródott.

Az Amity Kft. elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapjainkat. A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elsősorban az ügyfelek személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón a birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében. A Szabályzat leírja, hogy az Amity Kft. milyen adatokat és milyen módon gyűjthet Önt illetően, azokat az Amity Kft., a kereskedelmi hálózat tagjai és partnerei hogyan használhatják fel.

A jelen Szabályzat fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?
 • Adatkezelő neve: Amity Kft.
 • Adatkezelő székhelye: 9952 Gasztony, Kuruc utca 20.
 • Adatkezelő adószáma: 14102923-2-18
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 18-09-107534
 • Adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán
 • Adatkezelő elérhetősége: info@pillantas.hu
 • Weboldal: https://www.pillantas.hu
 • Adatkezelési azonosító: 02210-0001
2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
 • személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy (felhasználó)
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
 • adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;
 • adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 • adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 • automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 • gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
3. Adatkezelési alapelvek
 1. adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
4. Adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

 1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy;
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Különleges adat akkor kezelhető, ha
 1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
 2. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
 3. egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az adatkezelés célja: Társkereső szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése. Látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, a nyilvános adatok a többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása. Továbbá - külön hozzájárulás esetén - értesítések küldése (új tagokról, új levél érkezéséről, promóciókról), marketing célú felhasználása.

Adatbiztonság:

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

5. Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során? 5.1. Regisztráció:

A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! Személyes adatait csakis szabad akaratukból, saját felelősségükre adják meg. A rendszeren belüli adatok az Amity Kft. tulajdonát képezik. A Pillantas.hu társkereső szolgáltatás során az adatkezelés a felhasználók (érintettek) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a regisztráció során megadott adatok és nyilatkozatok szerint történik.

A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

A regisztráció során kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni.

Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval és az adatkezelési hozzájárulásával egyben hozzájárul, hogy a megadott (publikus, nyilvános) adatait a többi regisztrált felhasználó számára hozzáférhetővé váljon (kivéve e-mail cím, telefonszám), illetve a szolgáltatás során az üzemeltető azokat a szükséges mértékben kezelje.

Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az előbbi adatkezelés keretében az üzemeltető az „ideális jelölt” adatkörében megadott jellemzők (neme, életkora) alapján értesítéseket küldjön új tagokról, vagy értesítsen új leveled érkezéséről, vagy a szolgáltatással összefüggő promóciókat küldjön. Az értesítésekről az e-mailek alján elhelyezett „leiratkozom” linkel, vagy a profilodon belül a „Beállítások/Adatlapom beállítása/Értesítések beállítása” menüpont alatt tudsz leiratkozni.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat:
 • Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy email címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik
 • jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
 • üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat,
 • hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben,
 • mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti,
 • amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra,
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak,
 • elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek,
 • bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Adatlap kizárása

Minden olyan adatlap kizárható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, tiltott tartalmat, illetve képeket tüntet fel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Amity Kft. nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

5.2. Adatkezelés célja:

Társkereső szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése. Látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, a nyilvános adatok a többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
Továbbá az ezekhez való hozzájárulás esetén, marketing célú felhasználás, értesítések küldése (új tagokról, új levél érkezéséről, promóciókról).

5.3. Kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a felhasználók hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli:
becenév, email cím, nem, születési dátum, lakóhely (ország, megye, város), szexuális beállítottság, regisztráció célja, magasság, súly, testalkat, szemszín, hajszín, anyanyelv, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, dohányzás és alkoholfogyasztási szokások, horoszkóp, mobiltelefonszám, felhasználó fotói és rövid leírása magáról.
A felsorolt adatok kezeléséhez felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adják, és ezt megerősítik.
Pillantas.hu társkereső oldalára ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai (terminál és böngésző fajtája) és IP-címei, a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal.
Adatkezelő a felhasználók által megadott adatok hitelességéért és valódiságáért fennálló felelősségét kizárja, ezen adatokat a regisztrációkor és azt követően a jogsértés eseteit kivéve nem ellenőrzi.

5.4. Adatkezelés jogalapja:

A Pillantas.hu társkereső szolgáltatás során az adatkezelés a felhasználók (érintettek) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a regisztráció során megadott adatok és nyilatkozatok szerint történik.
A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

5.5. Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal biztosítjuk azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és naprakészek legyenek.
A felhasználó neme, születési dátuma és e-mail címe a regisztráció után nem módosítható a fent említett kommunikációs csatornákon keresztül. Módosítási kérelmét az ügyfélszolgálat bármelyik menüpontja segítségével kérheti. Módosítási kérelmét 72 órán belül elbíráljuk, és végrehajtjuk.
A regisztrált felhasználók adatlapja a regisztrációtól számított 15 napig, valamint az előfizetés teljes időtartama alatt nem törölhető. A határidő előtti regisztráció törlése külön a rendszergazdának írt levéllel kezdeményezhető az "Ügyfélszolgálat / Vélemény, panasz" menüpontot választva "Adatlap törlése" tárgyi megjelöléssel, vagy a torles@pillantas.hu e-mail címre írt levél útján.
Az felhasználó törlési kérelmének 72 órán belül eleget teszünk, amennyiben a regisztrációhoz használt e-mail címéről vagy - a profiljába belépve - az ügyfélszolgálat bármelyik menüpontjában azt kéri.
Amennyiben felhasználó a hozzáférését törli, vagy adatkezelő törli a felhasználót, úgy minden személyes adatai törlésre kerül, feltéve, hogy más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt erre nem kötelezi.

5.6. Adattárolás módja:

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltése során a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. A Felhasználó hozzájárulását a regisztráció felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A GDPR 13. cikkének megfelelve Amity Kft. jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő regisztráció feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása:
becenév, email cím, nem, születési dátum, lakóhely (ország, megye, város), szexuális beállítottság, regisztráció célja, magasság, súly, testalkat, szemszín, hajszín, anyanyelv, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, dohányzás és alkoholfogyasztási szokások, valamint az ideális jelölt neme, életkora (tól – ig), és lakóhelye ország szinten.
Az adatok az Rackhost Zrt. Viktor Hugo utcai high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Felhasználók nem publikus adatait a Szolgáltató a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel, ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás). A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

6. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A regisztrált felhasználók adatokhoz a Pillantas.hu társkereső rendszergazdái férhetnek hozzá, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel.
Az adatlapokon megjelenő publikus adatokhoz a honlapon regisztrált minden felhasználó hozzáférhet, kivéve, ha azt az adott felhasználó „nem” és „életkor” alapján a beállításokban meg nem tiltotta.
Felhasználók személyes adatainak a továbbítására csak kivételes esetben kerülhet sor. Amennyiben ilyen adattovábbításra kerül sor harmadik személy részére, úgy ez kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett és tájékozott nyilatkozata esetében lehetséges.
Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: bankkártyás fizetés).
Bankkártyás fizetés esetén bekérjük a felhasználó vezeték és utónevét, valamint telefonszámát, és a felhasználó e-mail címével és lakóhelyével (ország) együtt továbbítjuk az OTP Mobil Kft részére.
Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Előfizetéssel kapcsolatos díjakat vissza nem térítünk.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 • Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat az Amity Kft-től személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
 • Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére az Amity Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére az Amity Kft. törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Amity Kft-nek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.
 • Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Amity Kft. igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: az Amity Kft. – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Amity Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
 • Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíttathatja másik fél számára.

Az Amity Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Amity Kft. a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

8. Kiskorúak személyes adatainak védelme

Az Amity Kft. internetes weboldalai (honlapok) nem 18 év alatti kiskorúaknak szólnak, ezért nem gyűjtünk, és nem is kezelünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat.

9. Cookies (sütik)

A honlapok cookie-kat, másként sütiket alkalmaznak a felhasználók preferenciáihoz való alkalmazkodás és az internet oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy Ön az oldalhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódhassék, és azokat személyre szabhassa, a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek az Ön számítógépére. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldal használatát.

9.1. A cookie-k kezelése

A cookie-k kezelésére több lehetőség is kínálkozik. A beállítások módosítják az internetes szörfölést és a cookie-k engedélyezését megkívánó szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A cookie-kra vonatkozó beállításokat bármikor megteheti vagy módosíthatja az alábbiakban leírt módon. A választási lehetőségeket az internetes szoftver kínálja fel. A szoftvert beállíthatja úgy, hogy a cookie-kat a terminál regisztrálja, vagy éppen ellenkezőleg elutasítsa őket, vagy automatikusan mindet, vagy a küldő személye szerint megszűrve. A szoftvert úgyis beállíthatja, hogy a cookie-k engedélyezését vagy elutasítását esetenként kínálja fel, mielőtt az adott cookie regisztrálásra kerülne a terminálon.

9.2. Cookie-k engedélyezése

A cookie-k engedélyezése egy terminálon elsősorban a terminál felhasználójának az akaratától függ, amit bármikor kifejezhet vagy módosíthat ingyenesen a navigációs szoftver által felkínált módon. Ha Ön hozzájárul a cookie-k regisztrálásához a terminálon, az Ön által megtekintett oldalakba és tartalmakba épített cookie-k ideiglenesen egy erre a célra szolgáló helyen tárolódnak a terminálban, ahonnan csak a küldő tudja felszabadítani azokat.

9.3. Cookie-k letiltása

Ha nem engedélyezi a cookie-k regisztrálását a terminálon, vagy az ott regisztráltakat törli, bizonyos funkciókhoz nem fog hozzáférni, amelyek azonban szükségesek lehetnek a honlapunkon/alkalmazásunkon való szörföléshez. Ez történik például, ha olyan tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz szeretne hozzáférni, amelyekhez azonosítania kellene magát. Ugyanez történik akkor is, ha mi – vagy a partnereink – nem tudjuk felismerni az Ön terminálja által használt internetes szoftvert, műszaki célokból a nyelvi, megjelenítési paramétereit vagy az országot, ahonnan a terminálja rákapcsolódott az internetre. Ilyen esetben elhárítjuk a felelősséget a szolgáltatások csökkentett működéséből fakadó következményekért, amelyek azért történhetnek, mert Ön elutasította vagy megszüntette a működéshez szükséges cookie-kat.

9.4. Hogyan végezze el a beállításokat az adott szoftvertől függően?

A cookie-k kezelése tekintetében minden internetes program más. A leírást a program súgójában találja, ott megnézheti hogyan módosíthatja a cookie-kkal kapcsolatos beállításokat.

9.5. Az oldalunkon található cookie-k

Amikor Ön rákapcsolódik a honlapunkra, az Ön hozzájárulásával sütifáljokat telepíthetünk az Ön termináljára, amely felismeri az Ön termináljának keresőprogramját az adott sütifájl érvényessége alatt. A sütifájlokat az alábbiakban meghatározott célokra használjuk fel, annak megfelelően, hogy Ön hozzájárult-e ehhez az Ön által használt navigációs szoftver paraméterei alapján, amikor belépett a https://www.pillantas.hu oldalra. A döntését bármikor megváltoztathatja.

9.6. Az általunk küldött Cookie-k lehetővé teszik, hogy:
 • statisztikákat állítsunk fel és mérjük a honlapot alkotó elemeink látogatottságát és használatát (meglátogatott rovatok és tartalmak), így javítani tudjuk a működését és növelni a szolgáltatásaink iránti érdeklődést;
 • a honlapunk kialakítását az Ön terminálján megjelenő preferenciák szerint változtassuk meg (használt nyelv, képfelbontás, használt operációs rendszer, stb.), az Ön terminálján található leolvasási és megjelenítési szoftverek és eszközök segítségével;
 • Ön eltárolja a mi honlapunkon /alkalmazáson kitöltött nyomtatvány adatait (bejelentkezéskor vagy belépéskor), vagy az Ön által a honlapunkon kiválasztott termékekre, szolgáltatásokra vagy információkra vonatkozó adatokat (megrendelt szolgáltatás, kosár tartalma, stb.);
 • Ön hozzáférhessen a honlapunk fenntartott részeihez, mint például az Ön fiókja, azoknak az azonosítóknak és adatoknak a segítségével, amelyeket Ön korábban megadott nekünk;
 • kidolgozhassunk biztonsági intézkedéseket, például amikor megkérjük, hogy lépjen be ismét egy tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz egy bizonyos idő elteltével.
9.7. A honlapunkon található, harmadik cégek által küldött Cookie-k ...

A honlapunkon lehetnek olyan cookie-k, amiket harmadik személyek (kommunikációs ügynökség, nézettséget mérő társaságot: Google Analytics) küldtek, amelyek lehetővé teszik, hogy a cookie-k érvényességi ideje alatt ezek a harmadik személyek navigációs információkat gyűjtsenek a honlapra belépő terminálokkal kapcsolatban.
A harmadik személyek által összeállított és használt cookie-k ezen cégek adatvédelmi politikája alá tartoznak. Mi tájékoztatjuk Önt azoknak a cookie-knak a tárgyáról, amelyekről tudomásunk van és azokról az eszközökről, amelyekkel Ön kifejezheti a választását a cookie-k kezelésével kapcsolatban.

9.8. További információk

Ha az ön terminálját több személy is használja, vagy a terminálon több internetes program is fut, nem tudjuk egyértelműen garantálni, hogy az Ön termináljának szánt szolgáltatások és reklámok valóban egy adott felhasználóhoz jutnak el és nem a terminál más felhasználójához.
Adott esetben a terminál használatának más személyekkel való megosztása és emiatt a cookie-k kezelésével kapcsolatos beállítások is az Ön döntési és az Ön felelősségi körébe tartoznak.

10. Más weboldalakra irányító linkek

A honlapok harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az Amity Kft. semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adat-kezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a mi honlapjainkon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló szabályzatát.

11. Egyebek

Az Amity Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Amity Kft. a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Amity Kft. a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Amity Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az Amity Kft. bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Amity Kft. a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. A módosítás a közzétételtől hatályos.

Érvényes: 2018. május 21. napjától